Вторник, 12.12.2017, 19:09
ТалышИнфо - новости, политика, аналитика
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Талышский форум » Tolishi edebiyyot - Талышская литература - Talysh Literature » Tolishi zivonada bahri-tavilon
Tolishi zivonada bahri-tavilon
adminДата: Суббота, 28.11.2009, 01:32 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 3
Статус: Offline
Ханели Толыш
Бефэрэ эвлод /Сабири гэзинэ бэhри-тэ"вил/

Хейли бэнав шо бедэбим ,
выл бедэбим-обедэбим,
дышти номи до бедэбим,
бэшты тэрэф гынедэбим,
тыни жого зынедэбим :
Бомыно лап джон-джигэриш,
бар-бэhэриш, ширы-нэриш...
Шин э ружон, чэшондэ гин бин э ружон.
Ысэт hэни дарды-сэриш, гэм-гэhэриш,лап бефэриш...
Дыл бэ додэ !

Эгылоны, йуры щодое:
гэзэндж бэвам воте-воте и руж пэриш...
Маштэ энэ Рэстовэдэш,
бо нимейжэ Мэсковэдэш,
шэв егине хэбэ рэсе - вуй нэнэли Псковэдэш :
зындэним hеч кон обэдэш :
зэминэдэш,остовэдэш.
Дусты дыты Анйэ эйо, Сонйэ эйо, состинэ дим Манйэ эйо,
чанэ вевэ, нымдошэ жен
ышты палу гынйэ эйо.
Эрэг седэш, чэхыр жедэш, пийан бедэш,
зындэнем hич охо бэ ро чоко шедэш :
конджо мандэш, бо ки hандэш, чичи hашдэш, чичи гандэш, чокнэ бандэш :
эрэгы жэ дэ нийэ эйо.

Вожор боты ко кардедэ,
Анйэ пулон то кардедэ ,
ышты чэшон шо кардедэ ,
додэ бэты самагони-ышты кумэ хо кардедэ.
Номы чиче чы йод бешэ,
hэммэ бэты вотдэ Мишэ,
петошэ бэ ышты ришэ,
бэштэ нэсли ты лэкэ жэ.
Эйоне hа hолыш бэты,
доэше Петкэ колыш бэты,
ваштэ Тонйэ холыш бэты,
"сынок" вотдэ йолыш бэты,
вэс ни мэгэр чолыш бэты?
Ты ки дэшэш бы жого hал,
ки бэвыте толыш бэты ?

Жого зындэш нэгыл быэш,эгыл гэтэ ныгыл быэш?
Дэгыл быэш, пэхыл быэш, бо эрэге-бо пулийо урус быэш,хэхол быэш,
дорозэ бэш дапарзийэ, гыле гэдэ эгыл эгыл быэш,
гыное бэты эгыл воте, лап тегинэ шэгол быэш.
hа нэведэм : чики боэш, чики зоэш , чики сефиш, чики гоэш.
Муй дылэдэш сэйку бэ по ,
ки бызыний ниэш,моэш, вошиш, воэш:
чики вэслэш, чики поэш,
Ростовэдэш,Мэсковэдэш , остовэдэш,
кон обэдэш, конджош hежо бымэнд эйо,
бэбе ышты хыванд эйо,
сэманд эйо,
дэманд эйо...
Дыл не, пыхэ синэш hэни,
лозим ныбе чинэш hэни,
бэ мэхлоги пинэш hэни,
бы эмэно зинэш hэни...

Дэ пули hа едэн тыни,
"Чужой" вотдэн , жедэн тыни,
hэватедэн, седэн тыни.
Фикир кардэм охо бочи
новнедэ э бэдэн тыни.
Нызно балэн , дэдэн тыни
Дэбэканде Вэтэн тыни.
Дэбакэнде Вэтэн тыни.

Бэhри-тэhвил 1990-91 иллэрдэ талыш дийарынын джаванларынын кутлэви шэкилдэ Русийа базарларына ахынына джаваб кими йазылмышды.[/size]

 
adminДата: Суббота, 28.11.2009, 01:34 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 3
Статус: Offline
Сэфтэр Елоглу
Ханэли Толошын "Бефэрэ эвлад" бэhри-тэhвили:

Ном-но бэмы ты бефэриш !
Дарди-сэриш, гэм-гэhэриш,
Эвлоды но кейку пэриш:
Бэс - дики шиш? Бэс бэке шиш ?
"Машдэ эве Мэсковэдэш,
Шангувэсэ Растовэдэш ,
Псковэдэш, астовэдэш "
Эннэ вырэ гардэкэси
Дай джурэ вотдэш бефэриш ?

Масковэдэ ко кардыдэм,
институт сэ кардыдэм,
сипи сйуки джо кардыдэм,
чок hардыдэм-такардыдэм.
Йолун дыли шо кардыдэм:
И hардыдэм- да бардыдэм.

Ыштэ кэдэ раhат нимон,
Сыредэни чэмэ димон,
зындэнимон эмэ кимон:
Вытдэш эмэ толошимон,
hэлэ эмэ джо бэнимон:
Чэ ком гону ховандимон ?
Ыштэ кэдэ "чужойимон"...

Вытдэн "кижэ толуш" бэмэ,
лэг кардыдэн, "голош" бэмэ,
руж додэни йолош бэмэ
hожо гындэ догыш бэмэ,
hожо гындэ золош бэмэ,
hэлэн вэс ни чолош бэмэ?!

Моhтудж бэмон бэ уруси,
вындэнимон бывэ-дусти,
Ханэли дай-бызын рости,
Йолон дэмэ кадэн гэсти,
Тынэн марышт чэмэ "чести"
"бефэр" мэвот бэ hэр кэси.

Фарсон чэмэ молун барде,
Тыркон чэмэ колу барде,
Тыркон дэмэ ара сарде,
Кэдэ вэшйэти йолэ дарде,
Чэмэ йолун дэмэ карде.
Урус чэмэ татэ hарде.

Бэ сэ хо бе, дардим джо-бе:
Джурэ ко бе , дыл шо ны бе,
Пулым ны бе, чэш бэ ро бе...
Иглэ кэ бе, иглэ со бе,
hокумэт гыле барзэ до бе.
Ым йашэдэ дардим джо бе.

Йолун тону "Чужой" бэмон,
Кэмон шодэ ой омэмон,
Саша бэмон, Миша бэмон:
Ысэ рэсэ гыле зэмон
Эмэнэдэ hэммэ чэшон,
Йэгын ыме чэмэ дэмон...

"Дэбэканде Вэтэн мыни"
Йод ныкарде дузэ ко ни.
Ды hампоку дылым джо ни,
Гэриб бейо дылым шо ни,
Мы ки джо джур гылэ ро ни:
Шаир зындэ ыштэ тони.

Елоглиме , зикир гэтдэм,
Мэчит hысте , номож вытдэм,
Фитрэ додэм, ружэ гэтдэм.
Ойу дайи, роhэт hытдэм,
Хыдо ихни ниййэт гэтдэм
Бэ Вэтэни салам вытдэм !

 
adminДата: Суббота, 28.11.2009, 19:01 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 24
Репутация: 3
Статус: Offline
Сеhраб Эhмэди зоэ

БЭhРИ-ТЭВИЛ
(Сабири qэзинэ )

Ей фяляк, зyлмы яйоне,
Дылымон лап тяйля хуне,
Чы джуря дери-зямоне,
Ямяни мясут, ямоне,
Чямя ко hяммяйся гоне.

Маштяку та бяшяви саhонядя бор жедямон, пял жедямон, кандедямон, тер жедямон, каштедямон, ов додямон—игля сыхан: джон додямон, тося бя вахти ки, мяhсул бешядя пяйдо бедян ве одямон: молявонон, бырqядерон, амбардарон, hесабдарон, инженерон, директорон, яqряномон, игля сыхан: зор одямон, дыз одямон, фяhля hяхи hардякясон, бячяй hесоб гардякясон, дярызедян бя мяhсули, джо кардедян рясяй-коли, hардян бяня дядя моли, бахш кардедян омя пули, чоко пули бя дас вардян, иштяhоно бя вярз варддян, бя шяв hарддян, бя руж hарддян, няфо hарддян, чоштя hарддян, hар вахт hарддян: кыры hарддян, кябоб hарддян, кянйяк hарддян, яряq hарддян, qоняq вардян, qоняq кардян, ялqяряз, бяштя чокя qоллоq карддян, hяля димийян си бедянин, мангя пулиян дуз додянин, чявядян гятдян: гязет пули, сяйуз пули, мяркя пули, билет пули, кяссер пули, верги пули, донэ пули, айыq пули, моqня пули, ишыq пули, qазя пули. рядио пули, телефон пули, hяни чы бызном чичя пули, валлаh додям аз омони, мандям дыштя тяйля джони. Ысят бывотян аз чич быкям, ыштя балон чоко йолкям, ковряй хоки бя ся екям? Няhойят, йолон вотен шой-шой быкян, омя hяни перестройкя, ыштя чяшон дыqлян окян, ошко быкян, ижлас быкян, ыштя hяхи тяляб быкян, тянqид быкян, рысво быкян, ныфин быкян, ноля быкян, быдя дызон hяйо быкян.
Бяле, пенж соре ки. шыдя перестройкя, ся бедяни мякя-быкя, qандяшоне мяхлоqи кя, руян бя тялон, чай бя тялон, qянд бя тялон, субун тялон, дяво тялон, игля мандя овян тялон, hяля обян кяперятивон, дызонышон доя сядр бявон, жедян бямя зоря кывон, пичят чявон, бина чявон, ганун чявон, йязяндж чявон, hяммя чявон, бямя мандя hязо дардон.
Ийо ТОЛОШ чокян вотдя: "Быжэн-быъян до певатдя, косиб ыштя hаны hытдя, дызон hяммя hярякятдя".

 
ЗумандДата: Четверг, 21.03.2013, 15:40 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Бывот еме чич быкемон?

Хавзе вишон зард бэдабун,
Хамоа рон гард бэдабун,
Давэада мард бэдабун,
Бывот еме чич быкамон?


Зымсонаде сард бэдабу,
Ха руй сапэ пард бэдабу,
Жимонада дард бэдабу,
Бывот еме чич быкамон?


Былбылон вэ кам хандабун,
Йава одамон мандабун,
Ышдан бошда гав кандабун,
Бывот еме чич быкамон?


Пози тога ливаж ныбу,
Ха одами хиваж ныбу,
Бесонэса кинаж ныбу,
Бывот еме чич быкамон?


Ха банди са чиданиса,
Инчоны хич сиданиса,
Ты хич касы пиданиса,
Бывот еме чич быкамон?


Чаши рушна токи бабу,
Ышды дыли шира шабу,
Донза мэтра кафан сабу,
Бывот еме чич быкамон?


Дэшда рой ты рост шэдабуж,
Ышда кана пича кадабуж,
Эй Зуманд банди садабуж,
Бывот еме чич быкамон?.


Сообщение отредактировал Зуманд - Четверг, 21.03.2013, 16:17
 
Форум » Талышский форум » Tolishi edebiyyot - Талышская литература - Talysh Literature » Tolishi zivonada bahri-tavilon
Страница 1 из 11
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017Используются технологии uCoz